Nanotechnologia-produkty pre priemysel, obchod, firmu-prípravky na úpravu povrchov & cistenie z velkoobchodu

Nanotechnologia Zušlachtovanie povrchu
Plasty
Autolak
Autosklo
Textil & Koža
Chrom & Nerez
Drevo & Kamen
Beton / Podlahy
Sklo & Keramika
Sklenene tabule
Nano multi pena
Disky (ALU & Ocel)

Nanotechnologia Anti povlak
Sklo
Plasty

Nanotechnologia Antistatik
Laminat
Nabytok lestič

Cistič
Autosklo
Brutalo cistic
Textil & Koža
Auto universal
Drevo & Kamen
Sklo & Keramika
Sklenene tabule
Koberce & Potahy
Disky (ALU & Ocel)
 Všeobecné obchodné podmienky

1.) Všeobecné:
Následovné podmienky sú stálym a bezpodmienečným základom každého obchodného kontaktu medzi Percenta AG a našimi obchodnými partnermi. Objednávkou a odberom výrobkov Percenta sú považované za dohodnuté a akceptované. Sme malo- a veľkoobchodná spoločnosť so sídlom v Glücksburgu.

2.) Ukončenie zmluvy:
Objednávky príjmame na základe potvrdenia a ich dodávkou. Zmeny výrobkov, predovšetkým ich prispôsobovanie vzhľadom k technickému pokroku sú vyhradené.

3.) Ceny:
Všetky ceny platia zo skladu v Nemecku mimo štandardného balenia a dodávky zaslaním alebo dovozom.

4.) Platby:
Platby sú splatné okamžite pri dodávke a vystavení účtu / faktúry. Objednávateľ sa zaväzuje, že po 10. dni po dátume splatnosti zaplatiť úroky vo výške 5% nad rámec platnej diskontnej sadzby pre Percenta AG Oneskorenie platby oprávňuje Percenta AG už dodaný tovar požadovať späť a tiež požadovať náhradu škody spôsobenej neskorou platbou.

5.) Odstúpenie od zmluvy:
Dokázateľné zhoršenie solventnosti zákazníka tak, že môžu vzniknúť pochybnosti o jeho schopnosti platiť nás oprávňuje odstúpiť od zmluvy, alebo pozastaviť naše služby a dodávky a kupujúcemu poskytnúť primeraný čas na platby vopred alebo na poskytnutie záruky. Po vypršaní stanoveného termínu sme oprávnení k odstúpeniu od zmluvy. Zákazník má právo odstúpiť od kúpy v ktoromkoľvek čase pred expedíciou tovaru, ak nie je dohodnuté inak písomnou formou. Nie je potrebné udávať dôvod odstúpenia od zmluvy.

6.) Zaistenie majetku:
Expedovaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia majetkom Percenta AG Zákazník smie dodaný tovar predávať ďalej len dohodnutým spôsobom. Pri účasti na bezhotovostnom zápise na debetnom účte je dlh vyrovnaný len pri konečnom nenávratnom dobropise na účte Percenta AG. Percenta AG si vyhradzuje v tomto prípade predĺžené zaistenie majetku. Pri ďalšom spracovaní našich výrobkov Percenta AG vyhradzuje právo siahnuť na časť vami dodávaných výrobkov.

7.) Dodacie lehoty:
Dodacie lehoty sa dohadujú výlučne písomne. Ak Percenta AG prekročí dohodnuté termíny dodávok má zákazník právo po primeranom čase odstúpiť od zmluvy, výnimkou je, ak dodávateľ nezapríčinil zdržanie dodávky ale sú za oneskorenie zodpovedné tretie osoby. To isté platí aj pri udalostiach mimo oblasti dosahu Percenta AG predovšetkým v prípade vojny, odopretia, obmedzenia, ohraničenia, požiaru, výbuchu, záplav, výpadku strojov, štrajku, výluky a iných colných konfliktov, nedodaní surovín, energie alebo problémoch s dopravou, vyššej moci a povstaní.

8.) Ručenie:
Požiadavky na náhradu spôsobenej škody od Percenta AG sú obmedzené na úmyselnú alebo hrubú nedbanlivosť zo strany Percenta AG a jej iných spolupracovníkov.

9.) Záruka:
Percenta AG preberá záruku v trvaní šesť mesiacov od uskutočnenia platby. Záruka sa vzťahuje na to, že pri dodávke tovaru je tento bezchybný, ktoré obmedzujú alebo zamedzujú jeho použiteľnosť. Dodaný tovar je preto po prebratí potrebné preskúmať vzhľadom na chyby a poškodenia pri doprave a Percenta AG je potrebné bezodkladne, najneskôr do 48 hodín od prevzatia tovaru oboznámiť čo možno najpodrobnejšie s výhradami. Neskoršie výrady a oznámenia o chybách a poškodeniach nie sú prípustné. Tovar je potrebné na náklady a riziko kupujúceho zaslať na adresu Percenta AG v Glücksburgu. Pri oprávnenej reklamácii má zákazník podľa voľby firmy Percenta AG právo na bezplatnú opravu, vrátenie tovaru alebo náhradnú dodávku tovaru. Pri neoprávnenej reklamácii, pri ktorej nie je dokázateľná chyba tovaru, budú zákazníkovi zaúčtované náklady na poplatky za dielňu, pričom platí hodinová sadzba technika vo výške 120 €+ DPH. Navyše sa účtuje minimálna sadzba 15 minút = 30 € + DPH ako náklady na spiatočné zaslanie. Akékoľvek nároky na náhradu škody, je jedno z akého právneho dôvodu, ktoré môžu vzniknúť priamo alebo nepriamo v súvislosti s objednávkou, dodávkou alebo použitím výrobkov Percenta AG, sú vyhradené. Nároky kvôli chýbaniu niektorej deklarovanej vlastnosti výrobku je možné uplatňovať len ak v konkrétnom prípade táto vlastnosť bola výslovne písomne zaručená. Záruka na spôsobené následné škody je vylúčená. V prípade opravy sa záručná doba nepredlžuje. Záručné doby sa nezačínajú nanovo. V prípade, že zákazník predal výrobky dodané Percenta AG, je mu zakázané odkazovať na spojené právne a / alebo zmluvné nároky na záruku od Percenta AG.

10.) Konečné ustanovenia:
Prenos práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na tretie osoby vyžaduje predošlý písomný súhlas spoločnosti Percenta AG Ústne dohody nebudú akceptované. Kúpna zmluva obsahuje všetky dohody strán a nahrádza všetky predošlé dohody ohľadom predmetu zmluvy. Zmeny a dodatky zmluvy sú platné len vtedy, ak sa obidve strany dohodli a podpísali dodatok zmluvy.

11.) Neplatnosť jednotlivých ustanovení:
Neplatnosť jedného alebo viacerých ustanovení tejto zmluvy nemajú vplyv na platnosť ostatných zmluvných ustanovení.

12.) Platné právne úpravy:
Platnou právnou úpravou je výlučne nemecké právo, ktorému podliehajú zmluvy strán. Všetky národné právne úpravy, ako aj medzinárodné obchodné zákony (EKA, EKAG z 17.07.1973) sú vylúčené.

13.) Ponuky:
Všetky ponuky firmy Percenta AG sú zásadne nezáväzné a na báze dobrovoľnosti.

14.) Objednávky:
Objednávky sa príjmajú písomným potvrdením objednávky alebo jej realizáciou. Potvrdené ceny sú záväzné. Všetko ostatné môže závisieť na kolísaní kurzu. Zmeny výrobkov, predovšetkým pri prispôsobovaní technickému pokroku sú vyhradené.

15.) Miesto zdanitežného plnenia a sídlo súdu:
Miesto zdanitežného plnenia a sídlo súdu je Flensburg.

Nanotechnologia
Lotusefekt
Funkčnost
Nanotechnologia
Zlozenie a Hodnota

Velkoobchod
Priemysel
Podnikatelia
Zmluvný  partner

Informácie
FAQ
Ceny
Vlastná značka

Info
AGB
O nás
Kontakt
Zhrnutie
Uvodná stránka

Speciálne produkty
Lodě
Doplňky
Optika 3 Plus
Gumovač nečistot
Ochrana před mrazem
 
 Last Update: 30.09.2023
Copyright © 2011 by Percenta AG - Nanotechnology Solutions